Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP NADACE NEZÁVODÍM-POMÁHÁM

Provozovatelem e-shopu je nezisková společnost Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, IČ: 116 60 627, se sídlem Šenovská 1638, 735 41 Petřvald, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě Spisová značka: N 1379. Dále také označena jako „prodávající“.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. www.nezavodim-pomaham.cz (dále jen „webová stránka“).
 1. info@nezavodim-pomaham.cz
 1. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 1. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 1. Tyto obchodní podmínky též informují Kupujícího o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce .
 1. Prodávající tímto Kupujícího informuje v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

2. REGISTRACE & OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující objednává zboží přímo z webové stránky NF NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. Nákup je možný i bez registrace.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou uvedeny správně a pravdivě, a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souhlasu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Údaje uvedené v rámci objednávky se Kupující při jakékoliv jejich změně zavazuje aktualizovat a informovat o této skutečnosti Prodávajícího. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání startovného jsou Prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejňovány nebo poskytovány třetím osobám. Výjimkou je situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednávaného zboží (doručení na adresu, transakce apod.).

3. OBEJDNÁVÁNÍ

 • Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě. Zboží uvedené na e-shopu se nejedná o ofertu, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 • Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku 7. těchto obchodních podmínek.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací). Akceptace je zaslána Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty Kupujícímu na elektronickou poštu kupujícího.
 • Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 • Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Na webové stránce jsou obsaženy informace o zboží , a to především uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Uhrazením kupní ceny podporuje Kupující provoz Nadační fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. Kupující má možnost vedle ceny za zboží darovat jakoukoliv částku a podpořit ty, kteří to potřebují i jiným způsobem, který najde na stránkách NF.
 • Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 • V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
 • Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@nezavodim-pomaham.cz)

„Já ………………. (kupující) jsem dne ………………… (DD.MM.RRRR) uzavřel smlouvu č. …………….. (číslo objednávky/faktury) s Nadačním fondem NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. V návaznosti na ustanovení o spotřebitelských smlouvách uzavíraných distančním způsobem zák. č. 89/2012 Sb., OZ, tímto jednostranně odstupuji od výši uvedené smlouvy, požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ………………/…… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů.“

 • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupit. V případě nedodržení některé z náležitostí má Prodávající právo odmítnou vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

6. KUPNÍ CENA

 • Cenu startovného dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (slovy: „tří“) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. DODACÍ PODMÍNKY

 • Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
 • Při objednání nákupu nad 2.000,- Kč s platbou předem a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.
 • Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. 7. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 • Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 • Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

8. ZÁVĚRČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 16. 8. 2021.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Aktuální obchodní podmínky v době uzavíraní kupní smlouvy, který mi se kupní smlouva řídí, jsou zaslány Kupujícímu po provedení objednávky na elektronickou adresu spolu s potvrzením o přijetí objednávky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vyhotoveno: V Petřvaldě dne 16.8.2021

Shopping Cart