Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. ÚVOD

Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, IČ: 116 60 627, se sídlem Šenovská 1638, 735 41 Petřvald, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. N 1379, (dále jako „Nadační fond“) při vykonávání svého účelu, tedy pomoci potřebným, zpracovává v rámci svých projektů, Vaší registrace a nákupů, Vaše osobní údaje, a to v případě, že jste žadatelem o zařazení potřebného do osob, kterým Nadační fond pomáhá, obdarovaným Nadačním fondem, popřípadě jeho zákonným zástupcem, či dárcem poskytující finanční obnos, či věcný dar Nadačnímu fondu, registrovaným účastníkem virtuálního závodu, nebo osobou, která nakupuje na e-shopu.

Potřebným se rozumí fyzická osoba, jež je hendikepovaná, nebo osoba, jež se dostala do tíživé životní situace, či již je část výtěžku Nadačního fondu poskytována za jiným charitativním účelem, např. za účelem pomoci dalším osobám.

Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Nadačního fondu je seznámit Vás, jaké osobní údaje Nadační fond, jakožto správce, zpracovává. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, IČ: 116 60 627, se sídlem Šenovská 1638, 735 41 Petřvald, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. N 1379.

Kontaktní údaje:

          – adresa pro doručování: Šenovská 1638, 735 41 Petřvald

          – adresa elektronické pošty: info@nezavodim-pomaham.cz

– telefon: +420 608 826 611

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.

3. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou nám poskytovány písemně a/nebo elektronicky a/nebo ústně Vámi nebo třetími osobami s Vašim souhlasem v následujících případech:

(i)       při posouzení Vaší žádosti o nadační příspěvek, či poskytnutí daru Nadačnímu fondu;

(ii)      při uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, či uzavření a plnění darovací smlouvy;

(iv)     při registraci do virtuálního závodu nebo nákupu zboží na e-shopu;

(iii)      při případné další komunikaci s Vámi týkající se výše uvedeného.

V případě potřebného zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatelem,
 • datum narození,
 • číslo občanského či jiného průkazu a dobu jeho platnosti,
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa,
 • fotografie, video záznamy a životní příběh.

V případě potřebného mladšího 18 let nebo v případě potřebného majícího opatrovníka dále zpracováváme osobní údaje jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka, zejména pak:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa trvalého a přechodného bydliště,
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa
 • fotografie, video záznamy a životní příběh.

V případě dárců zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatelem,
 • datum narození,
 • číslo občanského či jiného průkazu a dobu jeho platnosti,
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa,
 • fotografie, video záznamy.

V případě účastníků virtuálních závodů nebo osob registrovaných zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa,
 • fotografie, video záznamy.

V případě nákupu na e-shopu zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatelem,
 • datum narození,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa.

V případě poskytnutí osobních údajů třetích osob, např. při žádosti o poskytnutí části výtěžku pro potřebnou osobu, se zároveň zavazujete dotyčnou osobu o této skutečnosti informovat a jste povinni tuto osobu seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o těchto Vašich návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem operačním systému, webovém prohlížeči, Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek dále zpracováváme i cookies, tedy krátké textové soubory, jež zaznamenávají informace o Vaší návštěvě našich webových stránek. Prostřednictvím těchto souborů můžeme odlišit jednotlivé návštěvníky našich webových stránek.

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro poskytnutí části výtěžku Nadačního fondu (uzavření smlouvy, jejich plnění a evidence smluv), uzavření a plnění darovací smlouvy, účasti na virtuálních závodech a nákupu na e-shopu, či jiných závazků předpokládaných našimi podmínkami a pro účely našich oprávněných zájmů.

Jste-li oprávněným – obdarovaným, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • posouzení žádosti a uzavření a evidence smluv uzavíraných mezi námi,
 • případné kontroly použití předmětného nadačního příspěvku,
 • evidence poskytnutých nadačních příspěvku zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
 • uveřejňování Vašeho příběhu, fotografií a videozáznamů na našich webových stránkách, případně za účelem další propagace Nadačního fondu prostřednictvím sdělovacích prostředků (např. noviny, televizní vysílání, rádia, rozhlas apod.).

Jste-li žadatelem o zařazení potřebné osoby, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • evidence žadatelů,
 • posouzení Vaší žádosti.

Jste-li dárcem, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména za účelem:

 • evidence poskytnutých darů zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,
 • uzavření a evidence darovacích smluv uzavíraných mezi námi,
 • k uveřejnění Vaší osoby jako dárce na našich webových stránkách s Vašim souhlasem, zejména jméno, příjmení, případně fotografie a informace o předmětné daru.

Jste-li přispěvatelem na transparentní účet, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména jméno, příjmení, případně číslo účtu a výši příspěvku za účelem zveřejnění těchto informací na webových stránkách k nahlížení na hospodaření na tomto transparentním účtu.

Jste-li účastníkem virtuálního závodu nebo jste se zaregistrovali, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména:

 • v souvislosti s účastí na virtuálním závodě za účelem:
  • přiřazení elektronického startovního čísla,
  • zaslání elektronického účastnického listu (může obsahovat pořadí), nálepky NF a medaile po dokončení Vámi vybraného času hodin,
  • vedení tabulky pro vyplnění Vašich aktivit + hodin, tyto údaje mohou být viditelné i pro další účastníky virtuálních závodů
  • pro zaslání slevových kupónů pro nákup u našich partnerů a zařazení do slosování o věcné ceny,
  • evidence kupní smlouvy mezi Vámi a NF,
  • zveřejňování fotografií a videozáznamů pořízených námi v průběhu virtuálního závodu, nebo Vámi zaslaných, k další propagaci aktivit Nadačního fondu na webových stránkách Nadačního fondu, případně prostřednictvím sdělovacích prostředků (např. noviny, televizní vysílání, rádia, rozhlas apod.),
  • případného vyhlášení pořadí, jež může být zveřejněno na našich webových stránkách, případně prostřednictvím jiných sdělovací prostředků;
 • v souvislosti s nákupem na e-shopu za účelem doručení zboží na Vámi uvedenou adresu a platby.

Pokud nakupujete na našem e-shopu bez registrace, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v souvislosti s platbou a za účelem doručení zboží na Vámi uvedenou adresu.

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.

Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.

4. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

Vaše osobní údaje předáváme svým zaměstnancům z důvodu zpracování Vašeho požadavku zařazení potřebné osoby, dále z důvodu převedení daru z na osobu potřebného, později obdarovaného, poskytnutí daru, registraci a účasti na virtuálním závodě, či nákupu na e-shopu. Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím účetním nebo externím advokátům vázaným povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytovány provozovatelům televizního vysílání či radiového rozhlasu, tisku a dalším provozovatelům sdělovacích prostředků za účelem propagace příběhu potřebného, či aktivit pořádaných Nadačním fondem a to zpravidla za účelem zvýšení objemu darů, účastníků virtuálních závodu a další propagace Nadačního fondu a jeho akcí.

5. ZPŮSOB A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především automaticky, ale i manuálně, a mohou být uchovávány v papírové i v elektronické podobě.

Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání veřejné sbírky, po dobu trvání Vaší registrace či jiného smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu 5 let ode dne skončení sbírky, zrušení Vaší registrace či tohoto smluvního vztahu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností dle platných právních předpisů, uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.

Nejste-li úspěšným žadatelem o zařazení k osobám potřebným, jež obdrží od Nadačního fondu příspěvek, jsou Vaše osobní údaje i osobní údaje třetí osoby Vámi poskytnuté zpracovávány pouze po dobu mezi vyplněním formuláře o žádosti zařazení do Vám doručené informace, že Vámi navrhovaná osoba nebyl vybrána.

6. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.    Požádat o přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a na pořízení kopie těchto osobních údajů;

6.2.    Požádat o opravu osobních údajů či jejich aktualizaci, jsou-li osobní údaje, které o Vás zpracováváme nekompletní, nepřesné, či nesprávné;

6.3.    Požádat o vymazání Vašich osobních údajů, popř. o omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud nemáme žádný další důvod je nadále zpracovávat.

6.4.    V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, můžete podat námitku proti takovému zpracování; tuto námitku však můžeme odmítnout, pokud existují oprávněné důvody zpracovávání, které převáží nad Vašimi zájmy;

6.5.    Požádat o převedení Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo k plnění smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, třetí straně, kterou určíte; osobní údaje, které takto převedeme, však nemusí zahrnovat veškeré Vaše osobní údaje, protože některé záznamy mohou mít charakter kupříkladu obchodního tajemství a rozhodnutí o tom, zda převést taková data, si Nadační fond vyhrazuje;

6.6.    Požádat o to, abyste nepodléhali zpracování osobních údajů v souvislosti s automatizovaným rozhodnutím, které je založené na zpracovávání Vašich osobních údajů (např. automatické profilování);

6.7.    Kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů Nadačním fondem na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

6.8.    Jestliže máte za to, že ze strany Nadačního fondu nedochází k řádnému nakládání s Vašimi osobními údaji, máte možnost podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který je příslušným orgánem pro ochranu údajů v České republice, více informací najdete na webových stránkách www.uoou.cz

7. AKTUALIZACE

Povinně poskytované informace o zásadách zpracování osobních údajů se mohou časem změnit či vyvstane potřeba jejich aktualizace z jiných důvodů. Za tímto účelem si Nadační fond vyhrazuje právo kdykoli tyto zásady o zpracování osobních údajů změnit. Aktuální znění této Informace je dostupné na internetových stránkách Nadačního fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, na adrese www.nezavodim-pomaham.cz

Vyhotoveno: V Petřvaldě dne 25.8.2021

Shopping Cart